Novinky

EDITÁCIA STRÁNKY - pozri našu novú stranku www.ozanam-sk.com

http://ozanam-sk.com


Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje, Tomášikova 8A, Bratislava, 821 03

P o z v a n i e

     Pozývame  všetkých  členov Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku na duchovnú obnovu,  ktorá sa bude konať dňa 13.6.2015 v Dome nádeje od 9.00 hod.

     Duchovná obnova pre Spolok sv.Vincenta de Paul bude vedená pátrom  z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul  podľa spirituality sv. Vincenta de Paul.

Program:    8,30 –   9,00 hod    prezentácia

                    9,00 –  11,30           prednáška

                    11,30  – 12,30           sv. omša

                    12,30 –  13,30           obed

                    13,30 –  16,30           prednáška,  rozjímanie

                    16,30 -  17,00           ukončenie, modlitba

Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku 


POZVÁNKA na 19. plenárne stretnutie SVdP

Výbor NR SVdP pozýva presedov a členov konferencií "východ" na plenárne stretnutie 30. mája 2015, ktoré sa uskutoční v KOŠICIACH - ŠACI.

Program ako v Bratislave


POZVÁNKA na 19. plenárne stretnutie SVdP

Výbor NR SVdP pozýva presedov a členov konferencií "západ a stred" na plenárne stretnutie 25. apríla 2015, ktoré sa uskutoční v Dome nádeje v Bratislave.

08:00 prezentácia

09:00 Otvorenie stretnutia .... program v pozvánke...

16:30 Ukončenie

Predsedovia konferencií nahlásia počty účastníkov.


 

ČASOVÝ PLÁN  ČINNOSTI SVdP NA ROK 2015

1.     ZASADNUTIA NR SVdP : pravidelne každú  tretiu sobotu v mesiaci v Dome nádeje v Bratislave

24.01.2015, 21.02.2015, 21.03.2015, 18.04.2015, 16.05.2015, 20.06.2015, 17.07.2015, 15.08.2015, 19.09.2015, 17.10.2015, 21.11.2015, 19.12.2015

2.     CELOSLOVENSKÉ ZHROMAŽDENIE:

10. 10. 2015 DOM NÁDEJE, BA

3.     PLENÁRNE ZHROMAŽDENIE:

25.04.2015 v Bratislave    

09.05.2015 v Košiciach

4.     DUCHOVNÁ OBNOVA:             

07.03 2015 v Košiciach

14. 03.2015 v Bratislave

 

5.     INVENTARIZÁCIA:                                   

31.01.2015 najneskôr – pošlú konferencie prezidentke spolku -  zodpovední predsedovia  konferencií

 

6.     Plán schôdzkovej činnosti konferencií – najneskôr do 15.12.2014 – zodpovední predsedovia konferencií

 

7.     Stretávanie sa konferencií v Dome nádeje v Bratislave: každý týždeň v stredu – štvrtok od 16:00 hodiny 

enlightened


 

PROGRAM 19. CELOSLOVENSKÉHO STRETNUTIA

       Sobota,  11. októbra 2014

08.00  Prezentácia 

09.00  Privítanie, schválenie programu

09.05  Otvorenie stretnutia – L. Miháliková    

09.10  Modlitba – páter Jaššo 

09.15  Duchovné slovo – Príhovor nového provinciála p. Jašša

09.30  Informácia o voľbách prezidenta SVdP, diskusia k voľbám

10.30  Správa o činnosti Spolku

10.40  Plán zasadnutí NR a konferencií pre rok 2015

10.50  Boj proti hladu 

11.00  Ozanam, časopis + webová stránka

11.30  Svätá omša

12.30  Obed

13.30  Duchovné slovo – Príhovor sestričky Štefánie   13.40  Volebná komisia – zasadnutie

14.00  Voľby prezidenta

14.30  Príhovor novozvoleného  prezidenta  

14.40  Prezentácia konferencií BA

15.30  Diskusia                                                       

16.00  Požehnanie, záver


Milá sestra, brat, srdečne Vás pozývam na

19. celoslovenské  stretnutie SVdP, ktoré sa uskutoční  11. októbra 2014 v Bratislave v Dome nádeje, Tomášikova 8A. Na stretnutie pozývam výbor NR SVdP, predsedov a  členov konferencií.

Hlavný  program stretnutia: voľby prezidenta NR SVdP.  Prosím všetkých predsedov konferencií, aby sa volieb zúčastnili.  Ak sa predseda z vážnych dôvodov stretnutia nezúčastní, dá splnomocnenie k voľbe kandidáta svojmu zástupcovi. Navrhnutí kandidáti   , Libuša Miháliková, Alžbeta Kopřivová, Magdaléna Boledovičová                                                     NR SVdP hradí jednu cestu. Konferencia hradí  druhú cestu a nocľah. Stravu si hradia účastníci. Nocľah jeden deň 2.00 €, obed + občerstvenie 4.00 €. Účastníkov  stretnutia prosím prihlásiť do 7. októbra 2014. Strava sa bude podávať v DN. Nahláste počet nocľahov a stravu.  TERMÍN NAHLÁSENIA DODRŽAŤ!!!  V piatok je strava z vlastných zásob.

Konferencia, ktorá neposlala účtovníctvo môže ho poslať, alebo priniesť na stretnutie.

Ročné členské pre NR SVdP  na jedného člena  je 4.00 €. Pre Generálnu radu v Paríži každá konferencia uhradí 20.00 €. Môžete ich uhradiť na účet  NR: 84932162/0200, alebo na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie duchovne povedú  páter Jaššo, CM spolu so sestričkou Štefániou Novákovou                       Nezabúdajme na sviatky

 23. apríl – narodenie Fr. Ozanama /1813/,  22. august –blahorečenie nášho zakladateľa Frederika  Ozanama /1997/ 8. september – úmrtie  Frederika Ozanama /+ 1853/ slávi sa 9.septembra 27. september – sv. Vincent de Paul     8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Prosím, aby sme sa v hojnom počte zišli. Spoločne sa podelíme o problémy, radosti  v konferenciách, v centrách V októbri deviatnik obetujme za požehnané voľby.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama Libuša Mihaliková  

          


POZVÁNKA

Vážení priatelia,

srdečne Vás pozývam na slávnostnú svätú omšu pri príležitosti zasvätenia našej kaplnky Sedembolestnej Panne Márii, ktorá sa uskutoční dňa 14.9.2014 t.j. v nedeľu o 11:00 hodine v kaplnke na Kopci. Hlavným celebrantom bude generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek. Zároveň Vás po svätej omši pozývam na slávnostný obed.

 

S vďakou a úctou                      Ján Ňukovič

Sociálne centrum Šurany


Milý brat, sestra,

     v tomto letnom období Vás pozdravujem. Zasielam Vám niekoľko informácií v obežníku na nasledujúce obdobie:

      Na našom plenárnom stretnutí sme hovorili o  voľbách prezidenta Spolku a dohodli sme si všetci spoločnú púť do Českej republiky. 

      Voľby prezidenta prebehnú na celoslovenskom stretnutí v októbri t.r.   Na funkciu prezidenta sa zatiaľ neprihlásil žiadny kandidát. 

 Spolok bez prezidenta nemôže fungovať. Je to zodpovedná, časovo náročná funkcia, ale  veríme, že Boh nám dá na všetko silu a potrebné milosti.      Záujemca sa môže prihlásiť na NR Spolku. Z jednotlivých konferencií očakávame návrhy na kandidáta prezidenta do 30. augusta. Prosíme  Vás       o spoluprácu, pretože musíme materiál pripraviť k voľbám.

     Podiel 2% z daní daňovníkov prichádza  na účet NR Spolku. Konferencie, ktoré preukážu že získali 2%, môžu požiadať Národnú radu  o zaslanie prostriedkov na účet, alebo adresu.

     List solidarity s Misijnou spoločnosťou  ste dostali mailom 17.7. 2014 . Misijná spoločnosť prosí o finančnú pomoc, nakoľko ich na misiách v Hondurase lúpežne prepadli. Finančné príspevky z konferencií a od jednotlivcov /kto môže/,  prosíme zaslať alebo odovzdať na adresu Domu nádeje a potom budú spoločne odoslané za spolok na účet Misijnej spoločnosti. 

    Púť na Svätý Kopeček a Svätý Hostýn ( ČR )  

dohodli sme sa na 6. septembra 2014.  Je to jednodňová púť.  

Autobus vychádza z Levíc ráno o 03.30 hodine cez Nitru, do Bratislavy.  

Svätý Kopeček - predpokladaný príchod 9.30 hod. 

Svätý Hostýn príchod okolo 15.00 hod.

Stravu na jeden deň si každý zoberie so sebou. Kávu si bude možné zakúpiť v autobuse.

Poplatok za autobus a poistenie na jedného je 22 €. Prosím predsedov, aby záujemcov prihlásili do 20 augusta.

     Môžu ísť rodinní príslušníci, dobrodinci, chudobní a farníci. Mimobratislavskí členovia môžu prenocovať v Dome nádeje. 

-          Bratislavské konferencie, Dubová,  a východ sa prihlasujú u prezidentky L. Mihálikovej.

-          Levice, Šurany, Nitra, Banská Bystrica a ostatné konferencie u M. Boledovičovej .

K poisteniu je potrebné nahlásiť: meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, rodné číslo a číslo telefónu pre prípad meškania.  Na vycestovanie je potrebný platný občiansky preukaz.

Púť – program:

-  3.30 hod. odchod z Levíc, Nitra 4.15 hod. príchod do Domu nádeje o 5.30 hod

-  6.00 hod. odchod z Domu nádeje do ČR.

-   9.30 hod.– príchod na Svätý Kopeček

- 10.00 hod. sv. omša v kaplnke Mena Panny Márie

- 10.45 hod. prehliadka baziliky so sprievodcom

- 11.30 hod. návšteva múzea

- 12.30 hod. voľno a prehliadka okolia

- 13.00 hod. odchod autobusom na Svätý Hostýn

- 15.00 hod. prehliadka baziliky so sprievodcom

- 16.00 hod. krížová cesta, alebo Cesta svetla

- 17.00 hod. voľno a prehliadka okolia

- 18.00 hod. odchod na Slovensko

- 21.30 hod. príchod do Domu nádeje

- 21.30 hod. odchod z DN

-  príchod Nitra – 22. 30, Levice – 23.30 hod.

Prihlásenie na púť je záväzné. V prípade neúčasti je potrebné poplatok uhradiť.

     Milá sestra, brat povzbudzujem Vás na spoločnú púť, aby ste sa v čo najväčšom počte prihlásili. Putovaním môžeme veľa vyprosiť a spoločne sa povzbudiť.

Prajem Vám ešte veľa pekných dní.

V láske sv. Vincenta a bl. Frederika Ozanama  sa na spoločnú púť sa teší výbor NR Spolk  

                                                                     prezidentka SVdP


Milí bratia a sestry z Vincentskej rodiny,

v prílohe vám posielam list solidarity s našou misiou v Hondurase, kde nášho spolubrata P. Stanislava Bindasa, CM a dvoch laických spolupracovníkov v San Pedro Sula lúpežne prepadli a okradli o všetko. 

Prosím vás, aby ste tento email rozposlali čím viacerým, prípadne dajte oznam na facebook, twitter... 

Pán Boh odmeň!

S bratským pozdravom váš brat vo sv. Vincentovi

Jaroslav

provinciálny predstavený 


Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - provinciálny dom,
sv. Vincenta 1,
821 03  Bratislava,
             tel.: 00421 2  48 257 102,
   @: vincentini@vincentini.sk,
   web: vincentini.sk


Nehľaď na to, čím si, ale na Pána, ktorý je pri tebe a v tebe. Hneď ti pomôže, keď hľadáš pomoc u neho. Uvidíš, že všetko sa obráti na dobré a všetko dobe dopadne.“

Sv. Vincent de Paul

   PROGRAM 18. plenárneho stretnutia SVdP

   Sobota  26. apríla 2014 Dom Nádeje

   Sobota 3. mája 2014 Košice - Šaca

08.00  Prezentácia

09.00  Otvorenie stretnutia – prezidentka SVdP, L. Miháliková

            Modlitba – páter M. Chovanec

09.10  Zhrnutie činnosti SVdP za rok 2013 - L. Miháliková

09.20  Duchovné slovo – p. J. Noga, provinciál

09.40  Voľby prezidenta SVdP-  M. Boledovičová  

09.55  Stanovy SVdP – všetko o konferenciách- A. Koprivová, 

10.10  Účtovníctvo – rozdelenie 2% z daní   daňovníkov, členské,                   L. Miháliková  

10.30  Prestávka – káva, čaj

11.00  Myšlienky a špiritualita  bl. Fr. Ozanam, šírenie vincentskej charizmy- M. Poláková

11.20  Družobná dvojička Holandsko, granty – E. Otrubová

11.30  Modlitebník SVdP – A. Koprivová

11.45  Sv. omša

13.00  Obed

14.00  Príhovor – sestrička

14.10  Komunikácia NR  s konferenciami  – členovia výboru

14.20  Prezentácia  konferencií, činnosť   zariadení – v elektronickej             podobe, CD, kľúč, mailom, listom + foto   

16.00  Príhovor – p. M. Chovanec

16.30  Ukončenie

       

Dnešných ľudí nerozdeľujú až natoľko politické ako sociálne otázky. Je dôležité vedieť, čo víťazí: duch egoizmu alebo duch obety? Je mnoho ľudí, ktorí majú príliš veľa chcú mať ešte viac. Početnejší sú tí, čo nič nemajú, a keď nič nedostanú, tak berú. Medzi týmito dvoma triedami, teda medzi mocou zla a mocou biedy, stále hrozí istý boj a napätie.“

Citát z listu bl. Frederika Ozanama Milá sestra, brat,

    oznamujem Vám, že naše 18. plenárne stretnutie SVdP sa uskutoční v apríli a v máji 2014. Na stretnutie pozývam výbor NR Spolku, predsedov konferencií a členov konferencií. Začiatok stretnutia bude o 9.00 hod -  ukončenie o 17.00 hod.

Západ a stred sa stretne  26. apríla 2014 v Bratislave v Dome nádeje, na Tomášikovej 8A.   Na stretnutie pozývam členov konferencií v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do 22. apríla u E. Otrubovej na č. tel.  02 / 43294047 , mobil: 0911432922, alebo u M. Boledovičovej na  0908794374, 036/6317323

Šaca a okolité konferencie sa stretnú 3. mája 2014  v Šaci. Na stretnutie pozývam členov zo Šace  a okolia v čo najväčšom počte. Delegátov stretnutia prosím nahlásiť do  26. apríla u viceprezidentky M. Lopatníkovej, telefón: 055/ 6842284, mobil: 0915 317974, alebo u A. Jarošovej mobil: 0915318338.

NR SVdP hradí jednu cestu, druhú hradí konferencia. Stravu si hradia účastníci stretnutia a to predpokladaná suma 4. €.

Program stretnutia v čo najkratšom čase pošlem. Každá konferencia si pripraví malý referát, alebo svedectvo z činnosti.

 Milá sestra, brat prosím, aby sme  v čo najväčšom počte prišli na stretnutie.

                Príď, obetuj sa aj Ty. Máme si čo povedať, povzbudiť sa a máme čo                       riešiť.

Prosím o modlitby za požehnanie stretnutia a za celý Spolok.  Prajem požehnaný pôst.

V milosrdnej láske sv. Vincenta a bl. Frederika

Libuša Miháliková, prezidentka

 

 OBEŽNÍK  NR SVdP

Milý brat, sestra,

skončil sa rok 2013 a tak ďakujme za obetavosť, lásku a za všetko to, čo sme mohli urobiť na oslavu Božiu. Treba nám zhodnotiť tento rok výročnou správou.

Výročnú správu za rok 2013 prosím poslať do 30. januára 2014 na adresu: Magdaléna Boledovičová, Zd. Nejedlého 31, 934 05 Levice, alebo mailom:

mboledovicova@centrum.sk

Správa má obsahovať:

A) činnosť konferencie za rok 2013

B) na zozname členov doplniť zmeny, ktoré nastali počas roka

Účtovníctvo : Každá konferencie pošle spracované účtovníctvo do 25. januára.

Adresa : Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Dom nádeje, Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava,

 prípadne doniesť po dohode.

Príspevky:

a) Členské pre NR Spolku: ročné členské na jedného člena je 4 €. Príspevok treba uhradiť do konca roka 2013.

b) Poplatok za spracovanie účtovníctva: za účtovný program a za kancelárske potreby min. 5.- Eur.

c) Príspevok pre GR Paríž. Spolok na Slovensku posiela 374 EU. Táto suma sa rozpočítala a pre každú konferenciu to je 20 EUR. Príspevok treba uhradiť do konca roka 2013. Príspevky poukážte na účet NR SVdP, číslo 849 32 162 / 0200. Do kolónky pre prijímateľa napíšte, o aký príspevok sa jedná ( účtovníctvo 2013, ak je to členské, tak napísať- členské za rok 2013, alebo pre GR za rok 2013).

Inventarizačný súpis pokladne a drobného majetku a hmotného majetku k 31.12.2013. Každej konferencii bude zaslaný inventarizačný súpis majetku, prosím doplniť všetky zmeny, ktoré nastali v tomto roku. Ak zmena nenastala, aj tak podpísať a vrátiť na adresu Domu nádeje.

OZANAM – SVdP. Prosím Vás o príspevky a fotografie do časopisu Ozanam a to na adresu:

casopis.ozanam@gmail.com alebo koprivova.tea@gmail.com

2% z daní daňovníkov – je možné uplatniť aj v roku 2014. Tlačivá pošlem.

Milá sestra, brat, aj v nastávajúcom roku 2014 prosme o požehnanie a pokračujme v modlitbách deviatnika vždy prvého v mesiaci.

MB +LM


POZVÁNKA

Denný stacionár v Dome nádeje

Spolku sv. Vincenta de Paul, Tomášikova 8A, Bratislava
Vás pozýva na prezentáciu
Denného stacionára
v rámci spájania komunít aktívnych seniorov
pod záštitou Mestskej časti Ružinov
dňa 21. septembra 2013, v sobotu o 10.00 hod.
PROGRAM
10.00 hod. Slávnostné privítanie seniorov a hostí
10.30 hod. Prezentácia služby Denného stacionára
Prezentácia služby Domova na pol ceste
11.00 hod. Spomínanie našich seniorov na mladosť
11.45 hod. Prestávka (malé občerstvenie, káva)
12.00 hod. Pohľad odborníkov
- lekárska prednáška o starnutí
- prednáška o sociálnych službách MČ Ružinov
- hospicová starostlivosť
12.45 hod. Poďakovanie s prekvapením a darčekom
13.00 hod. Obed (pripravený našimi dievčatami z Domova na pol ceste)
Prepojenie služieb v Dome nádeje, Domova na pol ceste a Denného stacionára bude spojené s podávaním netradičného jedla, na ochutnávku ktorého Vás čo najsrdečnejšie pozývame.
Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, občianske združenie
Tomášikova 8A, 821 03 Bratislava

T: 02 43425794, email: domnadeje@gmail.com

 


 

POZVÁNKA

Spolok sv. Vincenta de Paul pozýva všetkých členov a dobrovoľníkov

na duchovnú obnovu, ktorá sa bude konať dňa 27.7.2013 od 9.00 hod   v Dome nádeje, na ul. Tomášikova 8A, v Bratislave.

Duchovnú obnovu  bude viesť  vdp. Mons. Anton Adamkovič.

                                                          Národná rada Spolku sv. Vincenta de Paul


Dňa 1.6.2013 prišli na družobnú návštevu do Bratislavy členovia Spolku sv. Vincenta de Paul z Rakúska, spolu 31 členov z 12 konferencií z Viedne. Delegáciu  viedol ich prezident  pán Dietter Moniter spolu s ich zodpovedným kňazom  za vincentske konferencie. Po spoločnom predstavení diel konferencií sa podával obed v neďalekej pizzerii sv. Vincenta. Hostia chceli vidieť aj  mesto,  jeho historickú časť, hrad, Dom sv. Martina, históriu Bratislavy, históriu kráľov. Spolu so sprievodkyňou ktorá bola zároveň aj tlmočníčkou sme  s nimi absolvovali túto krátku púť. 


V dňoch 19. -21. apríla 2013 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie Spolku sv. Vincenta de Paul v Paríži pri príležitosti 200. výročia narodenia nášho zakladateľa bl. Frederika Ozanama. Prítomných z 26 krajín z rôznych kontinentov privítal prezident Národnej rady SVdP vo Francúzsku B. Ousset. Slovenský Spolok reperzentovali Mgr. Ing. Libuša Mihaliková, prezidentka Spolku a Mgr. Marek Piváček, člen NR.


Stretnutie prezidentov Spolkov sv. Vincenta de Paul EUROPA 2

Bratislava - Ružinov - Dom nádeje

13. - 16.  marca 2013


17. plenárne zasadnutie Spolku sv. Vincenta de Paul na Slovensku 

západ a stred

27. apríla 2013

BRATISLAVA - RUŽINOV - DOM NÁDEJE

enlightened

východ

4. mája 2013  KOŠICE - ŠACA